Pro Studentbladet

Pro Studentbladet är en registrerad allmännyttig ideell förening, vars syfte är att på olika sätt stöda Nordens äldsta studenttidning Studentbladet och dess utgivare Svenska Studerandes Intresseförening, samt främja och bevaka dessas intressen liksom även andra intressen som är gemensamma för svensk- och tvåspråkiga studerande i Finland. Vidare strävar föreningen till att främja kunskapsförmedling, publicistik och studentsamarbete i Finland. Föreningen ordnar seminarier, debatter och samkväm, utdelar i mån av möjlighet stipendier och understöd, samt utgör ett forum för och en kontaktlänk mellan såväl tidigare som nuvarande redaktörer för Studentbladet och aktiva inom SSI. Föreningen är öppen för alla som vill främja och verka för dessa syften.

Bli medlem

Om du är intresserad av att stöda och delta i Pro Studentbladets verksamhet är du varmt välkommen att bli medlem! Kontakta föreningens skattmästare eller sekreterare (kontaktuppgifter nedan) för att ansöka om medlemskap och för information om hur du betalar medlemsavgiften. Vid följande styrelsemöte torde du godkännas som medlem. Ifall er organisation är intresserad av att stöda föreningens syften är ni likaså varmt välkomna att bli understödande medlem!

Ordinarie medlem

Som fysisk person kan du antas som ordinarie medlem. Du betalar en årlig medlemsavgift om 20 euro, men ingen anslutningsavgift. Du får Studentbladet som medlemsförmån.

Studerandemedlem

Som studerande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola kan du antas som studerandemedlem. Du betalar en årlig medlemsavgift om 10 euro, men ingen anslutningsavgift. Som studerandemedlem får du inte Studentbladet via Pro Studentbladet eftersom du kan förväntas få den via din student- eller studerandekår. Det är dock fullt möjligt för dig att bli ordinarie medlem istället för studerandemedlem om du så önskar.

Ständig medlem

Som fysisk person kan du även antas som ständig medlem. Engångsavgiften för ständigt medlemskap är 150 euro och du betalar därefter ingen årlig medlemsavgift. Du får liksom ordinarie medlemmar Studentbladet som medlemsförmån.

Understödande medlem

Till understödande medlem kan antas ett rättsgiltig samfund eller en fysisk person som vill stöda Pro Studentbladets verksamhet och målsättningar. Engångsavgiften för understödande medlemskap är 1 000 euro.

Hedersmedlem

Föreningsmöte kan med kvalificerad majoritet på motiverat förslag av styrelsen kalla en synnerligen förtjänt person, som förtjänstfullt arbetat för föreningen och dess målsättningar samt i avgörande grad stött föreningen och främjat dess verksamhet, till hedersmedlem. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.

Styrelsen

Pro Studentbladets styrelse består sedan årsmötet 2016 av:

 • Henrik Stenbäck, ordförande
 • Henrika Zilliacus, viceordförande
 • Sebastian Gripenberg, skattmästare
 • Niklas Evers
 • Niki Hamro
 • Sofia Holmlund
 • Magnus Hertzberg
 • Ben Idström
 • Peter Sjöholm
 • Reidar Wasenius
 • Julius von Wright

Som sekreterare fungerar SSI:s generalsekreterare Kasper Sundström.

Kontaktuppgifter

Pro Studentbladet r.f.
c/o Gripenberg, Tölögatan 14 B 15
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

FO-nummer 2013239-3
Föreningsregisternummer 186.334
Hemort Helsingfors, Finland
Ej momsreg.

Ordförande
Henrik Stenbäck
henrik.stenback@riksdagen.fi
+358-50-334 50 14

Skattmästare
Sebastian Gripenberg
sebastian.gripenberg@sfv.fi
+358-40-186 80 09

Sekreterare
Kasper Sundström
kansli@stbl.fi
+358-45-875 97 59