Pro Studentbladet r.f.

Pro Studentbladet är en registrerad ideell och allmännyttig förening, vars syfte är att på olika sätt stöda Nordens äldsta studenttidning Studentbladet och dess utgivare Svenska Studerandes Intresseförening (SSI), samt att främja och bevaka dessas intressen, liksom andra intressen som är gemensamma för svensk- och tvåspråkiga studerande i Finland. Vidare strävar föreningen till att främja kunskapsförmedling, publicistik och studentsamarbete i Finland. Föreningen ordnar seminarier, debatter och samkväm, utdelar i mån av möjlighet stipendier och understöd, samt utgör ett forum för och en kontaktlänk mellan såväl tidigare som nuvarande redaktörer för Studentbladet och aktiva inom SSI. Föreningen är öppen för alla som vill främja och verka för dessa syften.

Bli medlem

Om du är intresserad av att främja och delta i Pro Studentbladets verksamhet är du varmt välkommen att bli medlem! Kontakta föreningens sekreterare Kasper Sundström (kontaktuppgifter nedan) för att ansöka om medlemskap och för information om hur du betalar medlemsavgiften. Vid följande styrelsemöte torde du godkännas som medlem. Ifall din organisation är intresserad av att stöda föreningens verksamhet är ni likaså varmt välkomna att bli understödande medlem!

Ordinarie medlem

Som fysisk person som omfattar föreningens målsättningar kan du antas som ordinarie medlem. Du betalar en årlig medlemsavgift om 20 euro, men ingen anslutningsavgift. Du får varje nummer av Studentbladet hemskickat som medlemsförmån.

Studerandemedlem

Som studerande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola kan du antas som studerandemedlem. Du betalar en årlig medlemsavgift om 10 euro, men ingen anslutningsavgift. Som studerandemedlem får du inte Studentbladet hemskickat som medlemsförmån via Pro Studentbladet, eftersom du kan förväntas få den via din student- eller studerandekår. Det är dock fullt möjligt för dig att bli ordinarie medlem istället för studerandemedlem om du så önskar.

Ständig medlem

Som fysisk person som omfattar föreningens målsättningar kan du även antas som ständig medlem, ifall du erlägger en engångsavgift. Engångsavgiften för ständigt medlemskap är 150 euro och du betalar därefter ingen årlig medlemsavgift. Du får liksom ordinarie medlemmar varje nummer av Studentbladet hemskickat som medlemsförmån.

Understödande medlem

Till understödande medlem kan antas ett rättsgiltig samfund eller en fysisk person som vill stöda Pro Studentbladets verksamhet. Engångsavgiften för understödande medlemskap är 1 000 euro.

Hedersmedlem

Föreningsmöte kan med kvalificerad majoritet på motiverat förslag av styrelsen kalla en synnerligen förtjänt person, som förtjänstfullt arbetat för föreningen och dess målsättningar samt i avgörande grad stött föreningen och främjat dess verksamhet, till hedersmedlem. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.

Styrelsen

Pro Studentbladets styrelse består sedan årsmötet 2016 av:

 • Henrik Stenbäck, ordförande
 • Henrika Zilliacus-Tikkanen, viceordförande
 • Sebastian Gripenberg, skattmästare
 • Niklas Evers
 • Niki Hamro
 • Sofia Holmlund
 • Magnus Hertzberg
 • Ben Idström
 • Peter Sjöholm
 • Reidar Wasenius
 • Julius von Wright

Som styrelsens sekreterare fungerar Kasper Sundström.

Kontaktuppgifter

Pro Studentbladet r.f.
c/o Gripenberg, Tölögatan 14 B 15
FI-00100  HELSINGFORS
FINLAND

FO-nummer 2013239-3
Föreningsregisternummer 186.334
Hemort Helsingfors, Finland
Hemsida stbl.fi/pro-studentbladet/

Ordförande
Henrik Stenbäck
tfn 050-334 50 14
henrik.stenback(a)riksdagen.fi

Skattmästare
Sebastian Gripenberg
tfn 040-186 80 09
sebastian.gripenberg(a)sfv.fi

Sekreterare
Kasper Sundström
tfn 045-875 97 59
kansli(a)stbl.fi